Af en toe krijgt Marieke vragen die hierop neerkomen: “Is dit project eigenlijk niet een verkapte vorm van in feite voor jezelf een weekendhuisje bouwen, via giften?”

Het is heel begrijpelijk dat Robur op Den Eik die indruk wekt. En als je dat zo wilt bekijken, is dat in zekere zin zo.
Maar dan ga je totaal voorbij aan de doelstellingen en de werking van de vzw, waar de Algemene Vergadering over waakt. En aan een aantal omstandigheden waarover verder op de website niets te vinden is, omdat ze in Mariekes ogen weinig te maken hebben met het project zélf, waar haar focus ligt.
Maar de vraag is legitiem, het gaat tenslotte om een vzw, een “vereniging zonder winstoogmerk”! En dus vind je hieronder een verantwoording.

InDSC05097-k feite kun je Robur op Den Eik beschouwen als een project waar alle betrokkenen bij winnen. Even wat achtergrond:

– Marieke, juridisch eigenaar, leeft sinds 2004 nomadisch (in een omgebouwde lichte vrachtwagen) en werd door de gemeente Lille verplicht een huisje te bouwen op haar gekregen bosperceel in verblijfsrecreatiezone;

– zijzelf had als nomade zo’n huisje helemaal niet nodig, was helemaal niet van plan iets te bouwen, en zocht dus een maatschappelijk relevante bestemming. Gaandeweg is daaruit de huidige vzw gegroeid;

– Marieke (die als ex-huismoeder en vrijwilliger geen inkomen heeft en geen recht op enige vorm van uitkering) heeft nu al haar spaargeld, waarmee ze in haar uiterst sobere levensonderhoud voorzag (daar is ze héél open over!), in het project gestopt, omdat ze erin gelooft en het waardevol vindt. Ze is stilaan volledig afhankelijk van giften van mensen die méé in het project geloven, waaronder haar kinderen;

– ze kiest ervoor Den Eik niet te verkopen – waardoor het project de facto zou eindigen – en dus ook niet afhankelijk te worden van een uitkering (want in Vlaanderen geldt: eigendom hebben, en geen betaald werk = geen recht op een uitkering nu, en later ook niet op een pensioen) door zelf als ‘beroepsvrijwilliger‘ de handen uit de mouwen te steken en zich door het project te laten gebruiken als handen en voeten. Wat zij probeert te doen zijn op z’n minst drie of vier fulltime jobs, en dat volkomen onbezoldigd! Welke gek doet nu zoiets? Stel je voor: géén loon, géén vakantie, géén weekends, géén pensioen opbouwen enz. Zo bekeken is jouw vrije gift aan de vzw het loon voor haar gedreven werk, anders kan zij haar taak onmogelijk uitvoeren!

P1000890 - Rens en de boomstam

– als Robur klaar is, zal de vzw gedurende minimaal acht jaar (en hopelijk langer) van Robur gebruik mogen maken, dat is schriftelijk vastgelegd in de Algemene Vergadering van 2018 en werd goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting, die in België mee waakt over de goede gang van zaken bij een goed doel als dit;

– zodra Robur af is verhuurt de vzw hem voor een zo democratisch mogelijke prijs aan mensen met burn-out en aan kunstenaars, en stelt de locatie ter beschikking voor miniworkshops ter preventie van burn-out en ter bevordering van creativiteit (zie elders op deze website). De vzw, bij monde van Marieke, nodigt hulpverleners uit de zorgsector uit om samen te werken;

– als Robur klaar is, betaalt de vzw een bescheiden huur aan Marieke, zodat zij een klein inkomen heeft (voldoende voor haar zeer sobere nomadische levenswijze) en Den Eik niet hoeft te verkopen, zodat de vzw haar doelstellingen en plannen met de locatie voort kan uitbouwen.

Als je steunt, steun je dus én Marieke en haar werk, én de vzw, én alle internationale vrijwilligers (jonge mensen die gratis komen helpen!), én de zorgsector die iets moois van Robur op Den Eik kan maken, én de mensen die zo’n plekje het hardst nodig hebben. Misschien jijzelf ooit ook wel…

Mocht je nog steeds het gevoel hebben dat er iets niet klopt, neem alsjeblieft contact op en voel je vrij je vragen te stellen. Robur op Den Eik vzw kan van nature niet anders dan puur, open en ontvankelijk zijn. En net als Robur groeit ook de vzw organisch en dankzij heel veel mensen. Jouw inbreng is van belang! Het project kan er alleen maar beter door worden!

O, en de statuten van de vzw vind je hier, en de jaarrekeningen en de verslagen van de Algemene Vergaderingen mag je altijd opvragen.