Marieke: “Van Byron Katie las ik in de beginfase van Robur op Den Eik iets wat mij diep trof [eigen vertaling (*)]: ‘Als je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en je houdt van wie je bent, dan heb je geen behoefte aan je vergelijken met anderen. Wat je doet, hoe je leeft, komt recht uit het hart. Dat is de ware leider: degene die houdt van wat hij of zij doet, die niet links of rechts kijkt, maar recht vooruit. Dat is de leider die wij allemaal moeten volgen. Op de een of andere manier gaat het er in ons leven altijd om ten dienste te staan. “Hoe kan ik helpen?” Voor mij is dat de natuurlijke weg, zoals ademen. En in een organisatie betekent dat dat iedereen vrij is. Iedereen is volkomen geëngageerd in het succes van het bedrijf. Iedereen denkt dat hij eigenaar is van het bedrijf, en dat is ook zo! Het gaat allemaal om het dienen van mensen. Dat wordt onze enige taak. Geld verdienen is bijzaak, de taak gaat nooit daar om. Mensen die houden van wat ze doen, steunen constant iedereen rond hen. Dat is niet noodzakelijk zo bedoeld. Het komt als vanzelf, door hun passie voor hun werk. Daar gaat het om bij leiderschap. Het is een natuurlijke en onbevreesde handeling andere mensen te steunen. Merk op hoe het voelt als je je terughoudend opstelt. Dat is belemmerend. Het voelt niet goed. Een onbevreesd leven – dat is ons geboorterecht. Met een geest vol angst denk je niet helder. Hoe meer je jezelf van je angsten bevrijdt, hoe minder stress je voelt en hoe productiever je bent. Je stopt je energie niet in zelfverdediging of zelfbescherming. Je hebt dus veel meer energie. En je kunt ’s nachts slapen omdat je goed hebt gewerkt, niet omdat je uitgeput bent van je stress.’   –Byron Katie

 

Dat heeft natuurlijk óók met de realisatie van Robur te maken! Hoe vrijer ik zélf ben als hoeder en ‘mogelijkmaker’, hoe méér Robur mogelijk gemaakt wordt! Wat een helend potentieel zit daarin! Hoe meer ik zélf genees, hoe tastbaarder Robur wordt… die dan weer dient om de agenda van mijn ziel uit te voeren: genezing en mildheid in deze wereld (laten) ervaren, in respect voor Moeder Aarde…

 

En ik realiseer mij plots dat ook anderen die betrokken geraken, daardoor genezen! Wat een prachtige ervaring… Wat is Robur op Den Eik de moeite waard om voor te gaan!”

 

(*) Oorspronkelijke tekst: When you are confident in your own abilities and love who you are, you don’t have to compare yourself with others. What you do, how you live, comes straight from the heart. That’s the true leader: the one who loves what he or she does, who doesn’t look to the right or the left, but straight ahead. That’s the leader for all of us to follow. In one way or another, our life is always about service. ‘How can I help?’ For me, that’s the natural way, like breathing. And in an organization, it means that everyone is free. They’re totally invested in the company’s success. Everyone thinks they own the company, and they do! It’s all about serving people. It becomes our only job. Making money is secondary; the job is never about that. People who love what they do support everyone around them, all the time. It’s not necessarily intentional. It comes naturally from their passion for their work. That’s what leadership is all about. It’s a natural and fearless act to support other human beings. Notice how it feels when you withhold yourself. It’s constricting. It doesn’t feel good. A fearless life—that’s our birthright. With fear in your mind, you don’t think clearly. The more you free yourself of your fears, the less stress you feel, the more productive you are. You don’t put your energy into self-defense or self-protection. So you have a lot more energy available. And you can sleep at night, because you’ve worked well, not because you’re exhausted from your stress.
–Byron Katie

 

Ben je actief in de zorgsector en werk je met mensen met een (dreigende) burn-out? Hier is een oproep tot samenwerking! Het zou toch fantastisch zijn als therapeuten – in samenspraak met de vzw en elkaar – gebruik kunnen maken van een ecologisch hobbithuisje in een bos, een plek die ze helemaal naar eigen goeddunken kunnen uitbouwen ter behandeling en ter preventie van burn-out!
En kijk ook even hier